شماره های تماس

سراسر کشور: 05132292099

استان خراسان رضوی: 0513234

نام خانوادگی سمت داخلی
آقای حریریان مدیرعامل 104
آقای تقدیسی خیابانی مشاور ارشد مدیرعامل 103
آقای راستی معاون نرم افزار 109
آقای بادیانی معاون توسعه کسب و کار 105
آقای جعفری دستجردان معاون مالی و پشتیبانی 107
آقای سلطان آبادیان معاون زیرساخت و ارتباطات 147
حوزه نام خانوادگی سمت داخلی   حوزه نام خانوادگی سمت داخلی
مدیریت آقای شعبانی رئیس دفتر مدیرعامل 104   معاونت نرم افزار آقای احمدی مقدم پشتیبان سامانه روان 129
معاونت توسعه کسب و کار خانم شربت دار مدیر سامانه ارتباط با مشتریان 114   خانم فعال پشتیبان سامانه روان 126
آقای سرور احمدی سرپرست اداره برنامه ریزی و بازگانی 124   معاونت مالی و پشتیبانی خانم تشکری سلیمان پور رئیس امور مالی و بودجه 116
آقای لطفی سرپرست بازاریابی و فروش خدمات نرم افزار 128   آقای پابرجاداد حسابداری پرداخت 130
آقای طباطبایی کارشناس بازرگانی و تامین 113   آقای جهاندوست حسابداری فروش 132
آقای محمودپور مدیر فنی توسعه پورتال 153   معاونت ارتباطات و زیرساخت آقای قدیری سرپرست اداره ارتباطات و امنیت 134
معاونت نرم افزار آقای رستمی نژاد مدیر پروژه نرم افزار آرمان 140   خانم عتیقی مقدم کارشناس پیگیری و مانیتورینگ 119
خانم جنید پشتیبان نرم افزار آرمان 148   آقای مشایخی کارشناس تجهیزات و ارتباطات فیزیکی 149
خانم آموزگار مدیر پروژه سامانه روان 139   آقای سه صنعت سرپرست اداره زیرساخت 118
خانم قاسمی فر پشتیبان سامانه روان 122   آقای رجبی کارشناس زیرساخت و ارتباطات 135