ارسال پیغام به شرکت


آدرس:

خراسان رضوی، مشهد
خیابان چمران، نبش چمران 7،
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

تلفن تماس:

32292099 (051)

آدرس ایمیل:

info@favarazavi.ir

مزایده واحد پاژ مشهد